Wyższa Szkoła Kosmetyki Łódź
  
Erasmus - Wyższa Szkoła Kosmetyki w Łodzi

Nr Karty ECHE: 264302-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE

I. Ogólna strategia internacjonalizacji kształcenia. Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, mając na uwadze profil Szkoły, wymogi rynku pracy absolwentów oraz wytyczne ustalone w Procesie Bolońskim, przyjmuje za priorytet internacjonalizację kształcenia oraz zobowiązuje się wdrożyć strategię internacjonalizacji kształcenia uwzględniającą następujące cele:

1. Ustanowienie, wdrożenie i ciągłe doskonalenie standardów dotyczących mobilności poprzez:

 • Odpowiednie stosowanie systemu ECTS, zarówno jako systemu akumulacji punktów, jak i uznawania wyników zdobytych za granicą;
 • Wdrożenie i aktualizowanie Katalogu Przedmiotów, mając na uwadze przejrzystość i łatwość znajdowania informacji, zarówno w języku polskim, jak i angielskim;
 • Wprowadzenie do programu oferty edukacyjnej w języku angielskim;
 • Położenie szczególnego nacisku na promowanie nauki języków obcych wśród studentów;
 • Zapewnienie przyjeżdżającym studentom kursów kultury i języka polskiego;
 • Dążenie do zwiększenia świadomości różnic kulturowych wśród studentów w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się rasizmu i ksenofobii;

2. Ustanowienie i ciągły rozwój mobilności studentów i nauczycieli akademickich poprzez:

 • Nawiązanie współpracy z instytucjami partnerskimi - zarówno uczelniami, jak i przedsiębiorstwami - zgodnie ze standardami Programu, z wykorzystaniem obowiązujących dokumentów dotyczących wymiany studenckiej i praktyk (umowy dwustronne, porozumienia o programie zajęć, porozumienia o programie praktyk, wykazy zaliczeń);
 • Regularne informowanie studentów o korzyściach płynących z wymiany zagranicznej poprzez bezpośrednie doradztwo oraz publikacje na stronie internetowej;
 • Uświadamianie kadry akademickiej o korzyściach płynących z wymiany studenckiej w celu zachęcania do promowania programu Erasmus wśród studentów;
 • Uznawanie osiągnięć naukowych i dydaktycznych uzyskanych przez nauczycieli akademickich w ramach mobilności;
 • Wspieranie samorządu studenckiego w organizowaniu imprez promujących mobilność wśród studentów;

3. Zwiększenie integracji studiów i staży zagranicznych realizowanych w ramach wymiany w proces dydaktyczny poprzez:

 • Uznawanie wyników osiągniętych podczas wymiany na podstawie wykazu zaliczeń oraz indywidualnie analizowanych efektów kształcenia;
 • Uznanie staży zagranicznych w poczet obowiązkowych praktyk studenckich;

4. Zwiększenie istniejących udogodnień dla studentów i nauczycieli akademickich z niepełnosprawnością;

5. Upublicznienie i promocję zasad Programu, Uczelnianej Karty Erasmusa oraz Deklaracji Polityki w Ramach Programu Erasmus na stronie internetowej uczelni.

II. Dobór partnerów i planowane kierunki nawiązywania współpracy zagranicznej.
Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, mając na uwadze profil Szkoły, wymogi rynku pracy absolwentów oraz potencjalne zainteresowanie ofertą edukacyjną szkoły wśród studentów zza granicy, przyjęła następujące kryteria doboru krajów i instytucji partnerskich:

1. Europejskie kraje anglojęzyczne i kraje o rozpowszechnionym kształceniu w języku angielskim: Wielka Brytania, Irlandia, Szwecja, Dania, Finlandia, Norwegia oraz Holandia. Wyżej wymienione kraje, oprócz doskonałego systemu szkolnictwa, charakteryzują się atrakcyjnym rynkiem pracy, gdzie studenci i absolwenci Szkoły znający język angielski mogą funkcjonować, realizując mobilność w ramach praktyk i studiów. W przyszłości oferta Szkoły może okazać się atrakcyjna dla studentów wyżej wymienionych krajów ze względu na bardzo dobrą relację kosztów studiowania w Polsce i jakości kształcenia oferowanej przez Szkołę.

2. Kraje sąsiadujące z Polską, także spoza obszaru Unii Europejskiej: Czechy, Słowacja, Litwa, Ukraina, Rosja. Wymienione wyżej kraje są krajami tej samej grupy językowej co Polska. W związku z tym, tam właśnie Szkoła upatruje szansy na pozyskanie studentów zarówno wymiany, jak i studiów regularnych (np. z Ukrainy bądź z Rosji) realizujących studia I stopnia na kierunku kosmetologia w języku polskim. Instytucje partnerskie w obu grupach krajów dobierane są ze względu na zbieżność profilu zawodowego oraz jakości oferowanych usług edukacyjnych i - w przypadku przedsiębiorstw - komercyjnych. Z wymienionych wyżej krajów szczególnie ważne dla Szkoły są komercyjne instytucje w krajach anglojęzycznych. Istotne jest również pozyskanie studentów regularnych na pełny tryb studiów w języku polskim z krajów ościennych

Attachments:
Download this file (erasmus-policy-statement.pdf)Erasmus Policy Statment (pdf)[ ]68 kB
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem