Stypendia dla studenta - Wyższa Szkoła Kosmetyki w Łodzi

WYŻSZA SZKOŁA KOSMETYKI i NAUK o ZDROWIU w Łodzi
ul. Wileńska 53/55, 94-016 Łódź
tel. (42) 687 00 44 lub (42) 674 69 88
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

     
Dla Studenta Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 

Wnioski o udzielenie pomocy stypendialnej w roku akademickim 2020/2021 należy składać do 31 października. Wnioski składane po terminie będą rozpatrywane od kolejnego miesiąca.

Studenci Wyższej Szkoły Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi mają prawo do pomocy stypendialnej. Jej zasady reguluje:

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1668 z późn. zm.)
 • Zarządzenie Rektora WSKiNoZ w sprawie wysokości dochodu uprawniającego do otrzymania świadczeń stypendialnych
 • Regulamin Świadczeń dla studentów POBIERZ

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem studenci WSKiNoZ mogą ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora,
 • zapomogi.

 

Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek studenta znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej. O wysokości stypendium decyduje miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta (max. 1051,70 zł netto), osiągnięty w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki, na który świadczenie jest przyznawane. Dochód liczony jest netto, tzn. bez podatku dochodowego oraz bez składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na wniosek studenta, którego niepełnosprawność jest potwierdzona orzeczeniem właściwego organu. Do wniosku należy dołączyć stosowne orzeczenie.

 

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy przyznawanej na wniosek studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Do wniosku o przyznanie zapomogi student załącza dokumenty potwierdzające okoliczności, które stały się przyczyną przejściowo trudnej sytuacji życiowej oraz dokumenty potwierdzające tę sytuację. Każdy student może otrzymać maksymalnie zapomogę dwa razy w jednym roku akademickim ale tylko raz w roku z tytułu tego samego zdarzenia losowego.

 

Stypendium rektora jest przyznawane studentom, którzy w poprzednim roku akademickim uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,5 i wszystkie przedmioty wymagane programem studiów zaliczyli w terminie. Procent studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium rektora oraz sposób wyliczania średniej ocen określa Rektor WSKiNoZ. W roku akademickim 2019/2020 do wyliczenia średniej ze wszystkich ocen uzyskanych w sesjach z dwóch semestrów stosuje się średnią arytmetyczną. Stypendium to przyznawane jest na wniosek studenta.

Każda zmiana dochodu w czasie pobierania stypendium musi zostać zgłoszona w dziekanacie !

Zmianę sytuacji materialnej w czasie pobierania stypendium należy zgłaszać wykorzystując druk „Oświadczenie o zmianie dochodu”.

Po semestrze zimowym Student zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem o PRZEDŁUŻENIE STYPENDIUM NA KOLEJNY SEMESTR W DANYM ROKU AKADEMICKIM w terminie do 31 marca br.

 

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek stypendialnych 

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek stypendialnych dla stypendium Rektora  dla najlepszych studentów

 

Druki do pobrania:

 1. WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE
 2. WNIOSEK O STYPENDIUM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 3. WNIOSEK O STYPENDIUM REKTORA
 4. WNIOSEK O ZAPOMOGĘ
 5. OŚWIADCZENIE O ZMIANIE DOCHODU
 6. OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNOŚCI FINANSOWEJ
 7. WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE STYPENDIUM NA SEMESTR LETNI WSKINOZ.PDF.

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem